Make your own free website on Tripod.com

NGO " Renesansa "

Statut

Home | Novosti | O Organizacijia - About Organization | Statut | Projekti - Project's | Osoblje - Staff | Doniraj - Donate | Foto galerija | Kontakt

Statut Nevladine Organizacije Renesansa

 

Ovim statutom ce upravljati neprofltabilno udruzenja Renesansa ustanovljena u skladu s vazecim zakonom Ujedinjehih Nacija na Kosovu UNMIK Uredba Br.1999/22

Clan I- Naziv. struktura I adresa

1.1 Organizacija treba biti nazvana Renesansa

1.2 Takoder moze biti prepoznata

1.3 Organizacija je neprofltabilno udruzenje shodno zahtevima date u paragrafu 2.2 UNMDC-a Uredbe Br.1999/22.

1.4 Organizacija nece raspodeljivati bilo kakvu cistu zaradu niti profit bilo kome.Osnovna sredstva, zarade I profiti organizacije koristice se radi pomoci u neprofitnim svrhama organizacije I nece se koristiti za obezbedenje benificija direktno ili indirektno za bilo kog osnivaca, direktora, sluzbenika, clana, radnika, ili donatora. Medutim mogucnost isplate odgovarajuce kompenzacije licima za izvrseni rad za ovu orgamzaciju.

1.5 Bilo koja transakcija izmedu organizacije I njenih clanova, sluzbenika,clan Odbora

kancelarije Direktora, zastupnika ili radnika Organizacija mora se zakljuciti na bazi postene trzisne vrednosti ili na bazi uslova koji su povoljni za organizaciju.

1.6 Organizaacija treba imati svoje glavno sediste u Opstina Dragash/Dragas, Selo Rapca

Clan 2 - Osnivaci

2.1 Osnivaci Organizacija su:

Tosuni Orhan, Opstina Dragas, selo Rapca Haliti Edzemir, Opstina Dragas, selo Rapca , ...

2.2 Ovlasceni predstavnik organizacije na Kosovu je Tosuni Orhan, Opstina Dragas, selo Rapca

2.3 Ovlasceni predstavnik je izabran od strane Odbora Direktora I predstavljace organizaciju na Kosovu I primace zvanicna obavestenja u njegovo ime. On ili ona ce biti odgovomi za informisanje bitnih administrativnih uprava za bilo kakve izmene organizacije.

3.1 Organizacija je osnovana sa svrhama : Sprecavanje nezaposlenosfi Pomaganje starim siromasnim osobama Pomoc invalidima I mentalno zaostalim osobama. Opismenjavanje mladog zivlja u verskompogledu (veronauka) Ekoloska zastita okoline.

3.2 Sa ciljem izvrsenja svojih svrha organizacija ce preduzeti ali nece biti ogranicena prema,

sledecim aktivnostima:

Orgamzovanje razhcitih seminara, treninga za osposobljavanje omladine, pripremanje

projekata za razvoj male privrede, organizovanje I iznalazenje sredstava za otvaranje

mini radionica u kojima bi mladi ovog kraja bili zaposljeni, cime bi se smanjilo

iseljavanje.

Pripremanje I organizovanje kurseva pismenosti za starije, na kojima bi starije osobe

ucile osnovno gi'adivo (citanje, pisanje) kao I pomaganje starijima u ostvarivanju

njihovihprava.

 

-     Organizovanje razlicitih radionica za invalide I mentalno zaostale osobe, kako bi ih sto bolje ukljucili u svakodnevni zivot I kako se ne bi osecali odbaceni., umrezavanje invalida I njihovo angazovanje, kako bi kao takvi lakse ostvarili svoja prava. Pripremanje I organizovanje razlicitih predavanja, okruglih stolova, debata, simpozijuma u cilju verskog opismenjavanja omladine.

Ocuvanje prirodne bastine naseg kraja, pnpremanje razlicitih brosura koji bi probudili svest gradjana o ocuvanju pnrode. Realizacija projekata vezanih za ekologiju: uredjenje recnih korita, lekovito bilje, pitke vode, uredzenje deponija I slicno.

Clan 4 - Clanstvo

4.1 Clansvtvo organizacije vredi za sve osobe bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etnicku pripadnost, verska verovanja, godine, I fizicki kapacitet.

4.2 Skupstina clanova ce odluciti dalij potrebno zahtevati clanarinu od clanova. Neizvrsenje isplate clananne , nakon pismene opomene, bice povod isklucenja clana iz organizacije.

4.3 Clanstvo bilo kog clana moze biti prekinuto ili suspendovano odlukom Skuptme Clanova u slucaju ne pridrzavanje statuta I ne placanja clanarine. U slucaju suspenzije, trajanje suspenzije bice specifikovani.

4.4 Prekid ili suspenzija clanstva od strane Skupstine clanova bice odlucena od strane vecine prisutnih clanova.

Clan 5 - Skupstina clanova

5.1 Skupstina clanova je najvisi upravni organ ove organizacije. Sastojice se od svih clanova organizacije.

5.2 Skupstina clanova ce imati najvecu odgovornost za poslovnu politiku I financisko poslovanje organizacije.

5.3 Osim drugih punomocja data ovim statutima, Skupstina clanova ce takoder imati siedeca punomocja: izabrali clanove Odbora Direktora; odobrenja izvestaja sluzbenika;odobrenje o nabavci imovine sigiirnosne vrednosti

5.4 Skupstina clanova moze delegirati bilo koju odgovornost Odboru direktora ili bilo kojem organu ili sluzbeniku organizacije odlukom vecine clanova,

Clan 6 - Sastanci Skupstine clanova

6.1 Skupstina clanova sastace se najmanje jednomgodisnjena godisnjim sastancima kada ce se vrsiti revizija I usvajati izvestaj o osnovnim sredstvima, obavezama, prihodu, troskovima I programima organizacije za proslu godinu kao 1 predvidena osnovna sredstva, obaveza, prihod, troskovi I programi za sledecu godinu.

6.2 Skupstina clanova se takoder rmoze sastati na vanredne sastanke ako je pozvan od strane polovine clanova ili od Odbora Direktora. Takav zahtev maze se uputiti Sekretaru koji ce obavestiti sve clanove o sastanku shodno postupcims opisana u paragrafu 6.3 dole.

6.3 U Pismenom obavestenju o Godisnjirn sastancima I Vanrednim Godisnjim sastancima, bice naveden datum, mcsto sastanka zajedno sa redom dana sastanka, I raspodeli ce se svim clanovima najkasnije sedam dana pre dana kada sastanak treba biti odrzan.

6.4 Minimum prisulnih clanova je potrebano za sastanke Skupstine clanova da bi sc odrzali. Ako u ovom minimumu kvoruni nije dobijen, sastanak ce se odloziti za daljm datum 1 novo obavestenje ce se poslati svim clanovima.

6.5 Svaki clan organizacije ima jedan dati glas Skupstmi clanova.

6.6 Odluka u Skupstmi clanova treba biti doneta vccinom prisulmh clanova.

6.7 Svaki clan Skupstine clanova ce odustati od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili ona ima personalni ili ekonomski interes.

Clan 7 - Odbor direktora

7.1 Osim drugim punomocjima datim ovim statutima, Odbor direktora bice odgovoran za kontrolu I vodenje poslovanje I imovinu organizacije. Odbor deirektora treba uvek postupati u skladu sa svrhom organizacije.

7.2 Osim drugim punomocjima ovim stalutima , Odbor clanova ce takoder imati sledeca

punomocja:

predstavljati I delovati n ime organizacije; obavezivati organizaciju za dogovor potpisivanjem

dva direktora; predlagati I izabrati sluzbenike; odredjivati svakom sluzbeniku punomocja I

zadatke, kao I smenjivati sluzbenike.

7.3 Odbor direktora treba bid sastavljen od clanova organizacije. Oni ce bin' izabrani od strane Skupstine clanova prostom vecinom. Svaki direktor ce vrsiti sluzbu u roku od (1) godine I ostace u sluzbi dok sledbenik ne preduzme duznost, ili u slucaju smrti, ostavke ili smenjivanja

7.4 Odbor direktora treba biti sastavljen od najmanje tri clanova : Presedavajuci, Sekretar, Blagajnik.

7.5 Clanovi Odbora direktora mogu biti izabrani uzastopno.

7.6 Clanovi Odbora direktora mogu biti smenjivani pre isteka njihovih mandata glasanjem Godisnjirn sastancima ili Vanrednim Godisnjim sastancima clanova Skupstme.

7.7 U slucaju smrti ostavka ill smenjivanje clana Odbora direktora Skupstina clanova ce izabrati sledbenika da sluzi preostali deo mandata.

7.8 Odluke Odbora direktora bice donete vecinom.

7.9 Odbor direktora moze uputiti stvar u Skupstinu clanova za odluku.

7.10 Naplata ili konpenzacija treba biti isplacena direktonnia bez odobrcnja Skupstine clanova I samo tada kada naplata ili konpenzacija je razumna za izvrsen rad u organizaciju.

7.11 Svaki clan Skupstme clanova ce odustati od glasanja o odluci o bilo kojoj stvari u kojoj on ili ona ima personalni ili ekonomski interes.

Clan 8 - Sluzbenici I radmci

8.1 Ako je potrbno, Odbor direktora ce naimenovati zaposlenog sluzbenika ili zaposliti zastupnika da preduzme svakodnevno vodenje poslova organizacije. Uslovi o zaposljenju bice odluceni od stame Odbora direktora koji ce upoznati Skupstinu clanova o svim naimenovanjima.

8.2 Sluzbenici bice zaposleni pod pismenim ugovorom koji sastoji detale svih plarta I koristi koje ce biti placeni sluzbeniku. Svaka plata ili korist bice razumna I bice izplacena samo za rad izvrsen za organizaciju.

ClanJL-JRaspustanie organizacije

9.1 Organizacija moze se raspustiti odlukom vecinSkiipstine clanova.

9.2 Odluka o raspustanju organizacije Skupstina clanova ce ukazati ime bilo kog udruzenja ili fondacije koja ce primiti sva osnovna sredstva koja su ostala posle izmirivanja obaveza kojeje posedovala orgamzacija. Uduzenje(a) ill Fondacija(e) koje su izabrano imace istu ill slicnu svrhu kao I organizacija.

Clan 10 - Dopune statuta

10.1 Sadasnji statut moze biti dopunjen odlukom dve trecine vecine Skupstme clanova.

Clan 11 - Period izvegtaja I Godisnji

11.1 Odbor direktora Ipostavljeni sluzbenici pobrinuce se za godisnji izvestaj Skupstini clanova na Godisnjem sastanku ili ako bude trazeno na Vanrednom Godisnjem sastanku .

11.2 Godisnji izvestaj organizacije podudarace se sa godisnjim kalendarom.

Ovi statutu su ugovoreni u Dragasu Tog ]6.01.2004

Uz clanove organizacije

Tosuni Orhan, (Predsednik organizacije) Suad Tosuni, (Sekretar organizacije) Turkes Dalifi, (Blaganik organizacije)

NGO " Renesansa " *Nevladina Organizacija " Renesansa " *OJQ " Renesansa "